INFOLINKA:

GOLDEN line - všeobecné podmienky

Prevádzkovateľ:
 
 
Peter Skalík- GOLDEN line
 
Dolný Šianec 1
911 01 Trenčín
IČO: 33 168 903
DIČ: 103 237 4629
 
 
 
I. Úvod
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim (ktorý zastupuje pri predaji touroperátora organizujúceho zájazd), Peter Skalík- GOLDEN line, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 33 168 903, DIČ: 103 237 4629(ďalej GOLDEN line ) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb na internetovej stránke GOLDEN line.
 
Kontaktné údaje GOLDEN line
 
telefón: 032- 7441507
mobil: 0903 779 485
fax: 032-7441507
adresa: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
číslo účtu: TATRABANKA a.s. Trenčín: 2628787450/1100
 
GOLDEN line je autorizovaným predajcom zájazdov touroperátorov/ cestovných kancelárií, (ďalej CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o zastúpení . Zastúpené CK sú poistené proti úpadku.
Všetky zájazdy, letenky zakúpené v GOLDEN line sú za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok ako v CK i s využitím všetkých zliav!
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorej súčasťou sú Všeobecné obchodné podmienky CK organizujúcej zájazd.
 
II. Objednávka
 
Po zaslaní objednávky objednávateľom a potvrdením zo strany predajcu GOLDEN line je objednávka záväzná. Je nutné ju podľa pokynov GOLDEN line uhradiť. GOLDEN line si vyhradzuje právo po objednávke zájazdu na úpravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť v momente objednávky u zákazníka. GOLDEN line si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú neúplné so strany zákazníka.
 
III. Proces objednávky
 
Po prijatí objednávky vykoná GOLDEN line rezerváciu zájazdu . V prípade, že zájazd CK medzitým vypredala, ihneď o tejto skutočnosti informuje zákazníka. Pri úspešnej rezervácii je zákazníkovi zaslaná zmluva o obstaraní zájazdu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu, emailom alebo poštou a informáciou, v akej lehote je potrebné zaslať podpísanú zmluvu späť do GOLDEN line.
 
Stornopoplatky - viď bod VII. termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a GOLDEN line nezodpovedná za následky oneskorenej platby, (zo strany CK môže prísť k zrušeniu rezervácie alebo zájazdu). Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.
 
IV. Platobné podmienky
 
Za bežné zájazdy objednávané v termíne jeden kalendárny mesiac a viac pred uskutočnením zájazdu, uhradí zákazník spravidla 50% zálohy z plnej ceny zájazdu. Doplatok uhradí jeden kalendárny mesiac pred prvou službou zájazdu.
 
Zájazdy typu " last minute" a zájazdy objednávané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, uhradí zákazník spravidla v plnej výške zájazdu na účet GOLDEN line alebo osobne v kancelárii GOLDEN line.
 
Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.
 
V. Cestovné doklady
 
Cestovné doklady, Vouchery, letenky, víza, poistenie obdrží zákazník spravidla 7 dní pred nástupom na zájazd.
 
VI. Zájazdy na vyžiadanie
 
U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd u partnera v zahraničí. V takomto prípade je GOLDEN line oprávnená požadovať podľa podmienok konkrétnej CK, zálohu až 100% zájazdu, po potvrdení rezervácie zájazdu zo strany zahraničného partnera je objednávka ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu storno poplatky konkrétnej CK. V prípade nepotvrdenia rezervácie zo strany zahraničného partnera, je 100% záloha zájazdu vrátená zákazníkovi v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.
 
VII. Storno poplatky
 
Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:
 
  • až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy, bez storno poplatkov.
  • zaplatením zálohy, podpísaním zmluvy platia storno poplatky konkrétnej CK, ktorá zájazd organizuje.
 
VIII. Reklamácie
 
Reklamáciu k zájazdu je potrebné zaslať na adresu GOLDEN line písomne alebo mailom, príp. priniesť osobne. Doporučujeme pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK, alebo fotografie. Cestovná agentúra GOLDEN line podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou. Obdržanú reklamáciu ihneď zašleme CK/ usporiadateľovi zájazdu , ktorá je povinná sa k nej vyjadriť zákonom v stanovenej lehote.
Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. Cestovná kancelária organizujúca zájazd zodpovedá za služby v cestovnom ruchu poskytované v rámci zájazdu.
 
Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve a sú organizované inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná v mieste pobytu zájazdu u delegáta, v hoteli alebo u iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo.
 
IX. Odmietnutie zákazníka
 
GOLDEN line si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka v prípadoch:
 
  • zákazník zasiela neúplné alebo nesprávne vyplnené objednávky (rezervácie),
  • zákazník zasiela objednávky (rezervácie) s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná,
  • zákazník vo viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie,
  • zákazník vo viac ako v dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.
 
X. Osobné údaje
 
Osobné údaje, meno, priezvisko, bydlisko, poskytnuté zákazníkom pri využívaní služieb na www.goldenline.sk, sú osobnými údajmi a podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov GOLDEN line prehlasuje, že s nimi bude nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Zákazník potvrdzuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby GOLDEN line spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné v činnosti GOLDEN line a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje GOLDEN line súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať a údaje zákazníka bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.
 
Prehlasujeme, že všetky údaje zákazníka považujeme za vysoko dôverné a použijeme ich len pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu vlastných služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).
Osobné údaje zákazníka sú uložené na serveri.
Podľa zákona má zákazník kedykoľvek právo písomne žiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje spracovávame.
Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu GOLDEN line zasielala správy o činnosti, ponukách a akciách bez predchádzajúcej žiadosti na zaslanie takýchto správ.
 
XI. Záverečné ustanovenia
 
Obrázky, mapy majú len ilustračný charakter a nie sú záväzné.
Hodnotenia, hviezdičky u ubytovacích kapacít majú subjektívny charakter a nemusia sa zhodovať s oficiálnou kategorizáciou ubytovacej kapacity.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi objednaním zájazdu.
 
Zákazník zaslaním a podpísaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
V Trenčíne, dňa 28. 05. 2012

Krajiny

Zobraziť všetky »

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,70 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 17,58 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »